Obchodné podmienkyOsobitné podmienky pre poskytovanie služieb mobinej televízie DIGI GO


Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb mobilnej televízie vydané spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.24813/B (ďalej len „Podnik“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Podnikom ako poskytovateľom Služby mobilnej televízie a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú Účastníkmi týchto služieb, ak nie je uvedené inak. Tieto Osobitné podmienky upravujú práva a povinnosti strán v súvislosti s inou službou v takom prípade, ak to výslovne vyplýva z ustanovenia Osobitných podmienok, Cenníka alebo z dohody strán o poskytovaní danej služby, ktorá odkazuje na tieto Osobitné podmienky, a to výlučne v rozsahu uvedenom v takejto dohode. Tieto Osobitné podmienky tvoria prílohu a súčasť Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a spolu so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom sú záväzné pre Podnik i Účastníka.


Článok 1. Vymedzenie základných pojmov
Pre účely týchto Osobitných podmienok:
„Aktivačný kód“ je jedinečný osemmiestny kód s platnosťou 2 hodiny, ktorý bude Účastníkovi doručený v rámci procesu aktivácie Služby mobilnej televízie prostredníctvom správy SMS, a ktorého včasným a riadnym zadaním v Aplikácii je podmienené poskytovanie Služby mobilnej televízie prostredníctvom Aplikácie.
„Aplikácia“ softvér vytvorený a bezplatne poskytnutý Podnikom, ktorý zabezpečuje spustenie a využívanie Služby mobilnej televízie a doplnkových služieb DIGI GO.
„Balík“ je súhrn rozhlasových a/alebo televíznych programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Rozdelenie rozhlasových a televíznych programových služieb do jednotlivých Balíkov danej Služby mobilnej televízie je definované Podnikom.
„Cenník“ je dokument, ktorý obsahuje najmä ceny, podmienky a rozsah poskytovania Služby mobilnej televízie. Cenníkom sa pre účely týchto Osobitných podmienok rozumie Cenník pre poskytovanie verejných služieb Podniku, časť Cenník pre Služby mobilnej televízie.
„Doplnková služba“ je akákoľvek iná služba odlišná od Služby internetovej televízie, ak je poskytnutá v rámci Služby internetovej televízie. Poskytnutie a využívanie Doplnkovej služby je podmienené zriadením a poskytovaním Služby internetovej televízie a nie je ju možné poskytovať samostatne. Poskytovanie a užívanie Doplnkovej služby môže byť podmienené úhradou jednorazovej alebo opakujúcej platby. Doplnkovou službou je: TV Archív.
„Doplnková služba TV Archív“ Táto Doplnková služba umožňuje Účastníkovi sprístupňovanie záznamov rozhlasových a/alebo televíznych programových služieb, ktoré sú v rámci tejto služby sprístupnené a to prostredníctvom Koncového zariadenie Účastníka. Podnik je oprávnený rozsah rozhlasových a/alebo televíznych programových služieb, vo vzťahu ktorým túto Doplnkovú službu poskytuje, kedykoľvek meniť. Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Účastníkovi za účelom sprístupnenia záznamov vysielania rozhlasovej a/alebo televíznej programovej služby v jednotlivých jej úsekoch podľa časového usporiadania rozhlasových a/alebo televíznych programov, pričom priestor, ktorý je Účastníkovi v rámci a pre účely tejto služby poskytovaný predstavuje priestor v rozsahu záznamu odvysielaných rozhlasových a/alebo televíznych programov vymedzených rozhlasových a/alebo televíznych programových služieb za obdobie aktuálneho dňa a zároveň 7 (sedem) predchádzajúcich dní. Podnik poskytuje Doplnkovú službu TV Archív v rámci Služby mobilnej televízie len Účastníkom, ktorí majú s Podnikom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie Služby satelitnej televízie a/alebo Služby káblovej televízie alebo Služby satelit v káblovke v súlade s ustanoveniami Cenníka a príslušných osobitných podmienok (Osobitných podmienok pre poskytovanie Služby satelitnej televízie a Osobitných podmienok pre poskytovanie služby káblovej televízie), t.j. Doplnkovú službu TV Archív nie je možné zriadiť samostatne ako doplnkovú službu k Službe mobilnej televízie. Poskytovania a využívanie Doplnkovej služby TV Archív ako doplnkovej služby v rámci Služby mobilnej televízie je podmienené zriadením a aktivovaním doplnkovej služby TV archív k Službe satelitnej televízie a/alebo k Službe káblovej televízie. Pre využívanie Doplnkovej služby TV Archív musí Účastník vykonať aktiváciu Doplnkovej služby TV Archív v Aplikácii.
„High Definition TV” (ďalej ”HDTV”) je digitálny signál s vyšším rozlíšením obrazu, ako ponúkajú štandardy SDTV (Standard-definition television) PAL, SECAM a NTSC. Minimálne rozlíšenie HDTV musí byť 720p (1280x720 pixelov), pričom 720 znamená, že signál sa na televízore vykresľuje v 720 horizontálnych riadkoch, p znamená progresívny mód.
„Heslo“ ľubovoľné Účastníkom zvolené heslo (minimálne 8 znakov zložených s číslic a písmen), ktoré spolu s Prihlasovacím menom slúži k prihláseniu na portál www.digigo.sk a do mobilnej Aplikácie.
„Koncové zariadenie Účastníka“ technické zariadenie Účastníka pripojené prostredníctvom služby internetového prístupu, ktoré prostredníctvom Aplikácie umožňuje riadne využívanie služby mobilnej televízie, a to výhradne mobilný telefón a tablet s operačným systémom Android alebo iOS. Koncové zariadenie Účastníka musí vyhovovať príslušným technickým normám a musí byť v zhode s technickými normami a technickými špecifikáciami podľa Zákona, ak takémuto schváleniu podľa Zákona podlieha.
„Osobitné podmienky“ sú tieto Osobitné podmienky Podniku pre poskytovanie Služby mobilnej televízie, ktorých predmetom je úprava špecifických práv a povinností Podniku a Účastníka pri poskytovaní a užívaní Služby mobilnej televízie.
„Podmienený prístup“ je systém ochrany televíznych a rozhlasových programových služieb, ktorý zabezpečuje ich ochranu pred nepovoleným (neautorizovaným) prístupom k nim, a ktorý je realizovaný súborom technických a softwarových opatrení Podniku. Podmienený prístup Účastníka je zabezpečený prostredníctvom Prihlasovacieho mena a Hesla.
„Prihlasovacie meno“ je potrebné pre riadny prístup k Aplikácii a je tvorené emailovou adresou zadanou Účastníkom pri zriadení, resp. objednaní Služby internetového prístupu, ak túto službu zabezpečuje Podnik, inak emailovou adresou zadanou Účastníkom pri objednaní Služby mobilnej televízie.
„Pripojenie do siete“ je pripojenie Koncového zariadenia Účastníka do siete internet, prostredníctvom ktorého môže Účastník bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu mobilnej televízie.
„Služba mobilnej televízie“ alebo „Služba“ je služba obsahu, ktorá je poskytovaná Podnikom prostredníctvom Aplikácie, podmienená pripojením Koncového bodu Účastníka do siete Internet, umožňujúca prostredníctvom pripojenia do siete Internet poskytovať rozhlasové a/alebo televízne programové služby a Doplnkové služby Účastníkovi..
„Variabilný symbol“ jedinečný kód pridelený Účastníkovi pri zriadení Služby potrebný pre riadne vykonanie úhrady poplatku za Službu.


 1. Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré ním bola predplatená pokiaľ nie je v týchto Osobitných podmienkach alebo Cenníku uvedené inak.
 2. Účastníkovi, ktorému je poskytovaná Služba mobilnej televízie v rámci využívania Doplnkovej služby TV Archív k Službe satelitnej televízie a/alebo k Službe káblovej televízie je Služba mobilnej televízie poskytovaná v rámci poplatku za Doplnkovú službu TV Archív a to počas celého obdobia využívania Doplnkovej služby TV Archív k Službe satelitnej televízie a/alebo k Službe káblovej televízie Účastníkom.
 3. Služba mobilnej televízie spočíva v poskytnutí služby Účastníkovi prostredníctvom internetového pripojenia v digitálnej kvalite.
 4. Súčasťou Služby mobilnej televízie nie je zabezpečenie internetového pripojenia Účastníka.
 5. Podnik poskytuje Službu mobilnej televízie a Doplnkovú službu TV Archív v rozsahu podľa Cenníka za podmienok stanovených v týchto Osobitných podmienkach, vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku, ktoré sú súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastníkom.
 6. Doplnkovú službu TV Archív je možné používať maximálne na 2 (dvoch) Koncových zariadeniach Účastníka. Doplnková služba TV Archív je určená len na individuálne, osobné a nekomerčné užívanie Účastníkom.
 7. Služba mobilnej televízie je poskytovaná na území Slovenskej republiky. Od 1. apríla 2018 budú Účastníci dočasne sa nachádzajúci mimo členského štátu pobytu oprávnení dočasne používať Službu mobilnej televízie pri cestovaní alebo krátkodobom pobyte v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2017/1128 o cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu (ďalej len „Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb“). Podnik si v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb vyhradzuje možnosť kedykoľvek obmedziť a ukončiť prístup a používanie Služby mobilnej televízie v rámci EHP v prípade, že je táto služba poskytovaná bez peňažnej odplaty alebo je jednotlivým Účastníkom zneužívaná na iný ako dočasný príjem Služby mobilnej televízie mimo členského štátu jeho pobytu určeného v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.


Článok 1. Zriadenie a poskytovanie Služby mobilnej televízie

 1. Služba mobilnej televízie je poskytovaná fyzickým a právnickým osobám.
 2. Zriadenie Služby mobilnej televízie sa spravuje nasledovným postupom:
  1. Zriadenie Služby mobilnej televízie je možné prostredníctvom internetovej stránky www.digislovakia.sk/digigo, alebo www.digigo.sk.
  2. Podmienkou zriadenia Služby mobilnej televízie je vytvorenie účtu na internetovej stránke www.digigo.sk a následné vyplnenie formulára s uvedením osobných údajov, resp. kontaktných údajov, a zvolením si obdobia, na ktoré má byť zriadená, resp. predplatená. Vytvorenie účtu je riadne ukončené po zadaní Hesla, ktoré Účastník obdrží vo forme SMS zaslanej Podnikom
  3. Podmienkou zriadenia Doplnkovej služby TV Archív pre Službu je využívanie Služby satelitnej televízie a/alebo Služby káblovej televízie Účastníkom a to v súlade s ustanoveniami Cenníka a príslušných osobitných podmienok (Osobitných podmienok pre poskytovanie Služby satelitnej televízie a Osobitných podmienok pre poskytovanie služby káblovej televízie)
  4. Súčasťou Služby nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet je plne v zodpovednosti Účastníka. Vo výlučnej zodpovednosti Účastníka je tiež zabezpečenie takého poskytovateľa pripojenia do siete internet, ktorého obchodné podmienky pre pripojenie do siete internet nebudú využívaním Služby porušené. Účastník plne zodpovedá za súlad medzi využívaním Služby a podmienkami dohodnutými s poskytovateľom pripojenia do siete Internet, ako aj za prípadné porušenie podmienok dohodnutých s poskytovateľom pripojenia do siete Internet. Prenesené dáta pri Služby sú súčasťou objemu dát pre prístup do siete Internet. Prenesené dáta nad rámec dátového paušálu (ak sú obmedzené) budú Účastníkovi spoplatnené podľa cenníka poskytovateľa, ktorý prístup do siete Internet poskytuje.
  5. Po vykonaní úhrady za zvolené obdobie Účastník obdrží Aktivačný kód na zvolené telefónne číslo, ktorého včasné zadanie je potrebné pre začatie využívania Služby.
  6. Služba mobilnej televízie je poskytovaná prostredníctvom Aplikácie, ktorá je dostupná prostredníctvom siete Internet a aplikačných obchodov Google Play Store alebo Apple App Store. Po jej úspešnom nainštalovaní Účastník zadá Prihlasovacie meno a Heslo.
  7. Účastník následne môže vykonať zmenu Hesla na akékoľvek ním zvolené v rozsahu minimálne 8-15 znakov.
 3. Vykonanie úhrady za poskytovanie Služby je možné len prostredníctvom platobných portálov uverejnených na internetovej stránke Podniku. Vykonanie úhrady poplatku za poskytovanie Služby iným spôsobom nebude akceptované Podnikom ako úhrada za Službu mobilnej televízie. Účastník má v takom prípade právo na vrátenie uhradeného poplatku.
 4. Za deň úhrady platby sa považuje deň pripísania platby poplatku za Službu na bankový účet Podniku.
 5. Zmluvný vzťah medzi podnikom a Účastníkom vzniká zriadením Služby.

Článok 2. Práva a povinnosti Účastníka
 1. Účastník má okrem práv a povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach najmä právo na poskytovanie Balíka a Doplnkových služieb za podmienok, v rozsahu a za cenu podľa Cenníka.
 2. Účastník je povinný využívať Službu iba pre súkromné účely, Službu nedať k dispozícii tretej osobe, resp. jej obsah ani ju verejne prezentovať, resp. prezentovať na verejnom priestranstve.
 3. Účastník má povinnosť uhradiť poplatok v zmysle platného Cenníka za zvolený Balík. V prípade, ak počas obdobia využívania Služby mobilnej televízie dôjde k zmene výške poplatku v zmysle Cenníka, Účastníkovi bude Služba mobilnej televízie naďalej poskytovaná za poplatok vo výške stanovenej Cenníkom pri zriadení Služby, resp. pri uhradení predplatenej Služby.
 4. Účastník sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť pripojenie do siete internet, ktoré musí spĺňať minimálne požiadavky zverejnené Podnikom pre riadne poskytovanie Služby mobilnej televízie.
 5. Účastník nemá právo na vrátenie uhradeného poplatku ani jeho časti z dôvodu nevyužívania Služby.
 6. Účastník je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia.
 7. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku. Podnik je zároveň povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal. Účastník uzatvorením Zmluvy súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - 14 dní. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu

Článok 3. Práva a povinnosti Podniku
 1. Podnik má okrem práv a povinnosti uvedených vo Všeobecných podmienkach tiež nasledovné práva a povinnosti:
  1. Podnik má právo zmeniť rozsah poskytovanej Služby mobilnej televízie a Doplnkovej služby, najmä zaradiť alebo vypustiť televíznu a/alebo rozhlasovú programovú službu z programovej ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných televíznych alebo rozhlasových programových služieb. Zmenu programovej ponuky nie je Podnik povinný Účastníkovi osobitne oznamovať,
  2. s ohľadom na práva tretích osôb, právnu úpravu alebo rozhodnutie orgánu verejnej moci má Podnik právo dočasne obmedziť prístup k obsahu vysielania pre definovanú skupinu Účastníkov alebo v určenom čase podľa rozhodnutia vysielateľa,
  3. Podnik poskytuje a garantuje Služby mobilnej televízie na území Slovenskej republiky,
  4. Podnik nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Účastníkovi tým, že Účastník sprístupní svoje Prihlasovacie meno, Heslo alebo Aktivačný kód inej osobe.
  5. Podnik poskytuje Účastníkovi Službu na úrovni kvality - best effort, t.j. Podnik nie je spôsobilý garantovať nepretržité alebo bezporuchové poskytovanie Služby mobilnej televízie.
  6. Podnik nie je spôsobilý garantovať funkčnosť Služby mobilnej televízie v prípade jej dostupnosť v sieti iného podniku v rámci EHP v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.
  7. Podnik negarantuje funkčnosť Služby a nezodpovedá za škodu prerušením Služby z dôvodov na strane vysielateľa.
  8. Podnik je oprávnený na nevyhnutný čas dočasne prerušiť poskytovanie Služby, ak to vyplýva z právnych predpisov, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci alebo v súvislosti s vykonávaním pravidelnej alebo mimoriadnej údržby systémov súvisiacich s poskytovaním Služby alebo z dôvodu vykonávania úpravy Aplikácie, resp. funkčností samotnej Služby. Podnik v rámci možnosti informuje o nedostupnosti Služby vopred.
  9. Dohodnutý rozsah a funkčnosť Služby sa vzťahujú na poskytovanie Služby na území Slovenskej republiky s výnimkou uplatnenia pravidiel Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/1128 o cezhraničnej prenositeľnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu.

Článok 5. Doba trvania a zánik poskytovania Služby mobilnej televízie
 1. Služba mobilnej televízie sa poskytuje na dobu určitú.
 2. Služba mobilnej televízie je Účastníkovi poskytovaná počas ním zvolenej doby trvania, pričom Účastník je povinný uhradiť príslušný poplatok v zmysle Cenníka pred začatím poskytovania Služby mobilnej televízie.
 3. K zániku poskytovania Služby mobilnej televízie dochádza uplynutím doby, na ktorú bola Účastníkom predplatená.


 1. Podnik je oprávnený zmeniť tieto Osobitné podmienky a Cenník. Zmena alebo doplnenie Osobitných podmienok a Cenníka sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Podnik bude pri oznamovaní zmeny Osobitných podmienok a Cenníka Účastníkovi postupovať podľa Časti III, Článku 5 Všeobecných podmienok, a to v závislosti od toho, či zmena alebo doplnenie Osobitných podmienok a Cenníka bude predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok alebo inú zmenu zmluvných podmienok.
 2. Týmito Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služby mobilnej televízie sa rušia a nahrádzajú doteraz platné Osobitné podmienky pre poskytovanie služby mobilnej televízie, ktoré boli účinné od 01.04.2018.
 3. Ustanoveniami týchto Osobitných podmienok pre poskytovanie služby mobilnej televízie sa spravujú všetky zmluvné vzťahy uzatvorené do 18.11.2019, ktoré sa podľa ustanovení príslušnej zmluvy spravovali podmienkami podľa predchádzajúceho bodu.
 4. Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služby mobilnej televízie nadobúdajú účinnosť dňa 18.11.2019.
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722 Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24813/B, (DIGI).

DIGI rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou DIGI SLOVAKIA.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri kontrole ich spracovania, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s uzatváraním zmluvných vzťahov alebo poskytovania služieb. Pri niektorých našich službách vystupujeme iba ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov a spracúvame vaše osobné údaje podľa pokynov nášho klienta – prevádzkovateľa pri spracúvaní vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s týmito službami vám poskytne vaša zmluvná strana.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou DIGI SLOVAKIA.

Ak ste zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť tu.

Informácie k používaniu webu a cookies môžete nájsť tu.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť tu.

Ak nám chcete oznámiť porušenie požívania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak učiniť prostredníctvom emailu osobneudaje@digislovakia.sk.